Η συνεχής ικανοποίηση των απαιτήσεων αλλά και των προσδοκιών των πελατών της εταιρείας ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ, αποτελεί έναν από τους επιχειρηματικούς αντικειμενικούς σκοπούς για την εταιρεία.

Η πολιτική της εταιρείας ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ καθορίζεται κυρίως από την επιθυμία κάλυψης των εξής παραμέτρων:

  • Σχεδιασμό και υλοποίηση έργων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών
  • Αναγνώριση, αξιολόγηση και μείωση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της
  • Αναγνώριση, αξιολόγηση και μείωση των εργασιακών κινδύνων
  • Κάλυψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την λειτουργία της, αλλά και αυτών που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία

Η εφαρμογή των παραπάνω  καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρείας και εγγυάται:

  • την συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο όλων των σταδίων παραγωγής και διεργασιών
  • τον εντοπισμό και την εξάλειψη όλων των ελαττωματικών προϊόντων και αποκλίσεων
  • τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από την παροχή υπηρεσιών με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών
  • την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης σε όλα τα μέλη της εταιρείας και την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για τη ευημερία των εργαζομένων και την εξάλειψη των εργασιακών κινδύνων.
  • την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας, την προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.

Έργα Οικοδομικά - Ηλεκτρομηχανολογικά

Εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού , ανέγερση οικοδομών, ειδικών κτηρίων, ανακαινίσεις κατοικιών με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση , κατασκευή αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών, ειδικά ηλεκτρομηχανολογικά έργα, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των έργων με υπευθυνότητα και άρτια τεχνική κατάρτιση δίνοντας βάσει στην ποιότητα και την έντεχνη ολοκλήρωση των έργων.

Έργα Πρασίνου

Ειδικά τεχνικά έργα διαμόρφωσης αρχιτεκτονικής τοπίου και ανάδειξης – ανάπλασης του αστικού πρασίνου με πολύχρονη εμπειρία και συνέπεια μπορούμε να ανταποκριθούμε ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις των πελατών μας  με ποιότητα και αποτελεσματικότητα  εισάγοντας νέες τεχνολογικές καινοτομίες με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία «ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ» έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την υλοποίηση έργων βέλτιστης ποιότητας και προδιαγραφών, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στη Εργασία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007.

Το ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης καλύπτει όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της εταιρείας ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ και παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της πολιτικής της εταιρείας

Η Διοίκηση της «ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ»  δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης , καθώς και της επίδοσης του οργανισμού σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Εργασιακής Ασφάλειας

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση της «ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ»  δεσμεύεται για την εξασφάλιση και παροχή όλων των απαραίτητων πόρων, καθώς και για την εγκατάσταση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση στόχων για την Ποιότητα, Περιβαλλοντική Διαχείριση και Υγείας & Ασφάλειας στη Εργασία .

Διαχείριση ποιότητας

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

Περιβαλλοντική Διαχείριση

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

Μέλος των

Ενδεικτικά Έργα

ΕΡΓΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΕΡΓΟ 8